I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera:
  a) zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony internetowej www.fwsystem.pl;
  b) informację o narzędziach wykorzystywanych przez Stronę internetową lub narzędziach, z których korzysta Administrator.
 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie używamy poniższych pojęć, oznaczają one:
  a) „Administrator” – współadministratorów Piotra Piętę, Artura Mączyńskiego, Mateusza Mączyńskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „FW System s.c.” z siedzibą w Pomykowie, Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP 6581981622;
  b) „Użytkownik” – każdy, kto odwiedza Stronę internetową;
  c) „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
  d) „Strona internetowa” – domena internetowa zarejestrowana pod nazwą: d) www.fwsystem.pl, której właścicielem jest Piotr Pięta, Artur Mączyński, Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „FW System s.c.” z siedzibą w Pomykowie.

II. Dane osobowe.

 1. Współadministratorami danych osobowych są:
  Piotr Pięta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Piotr Pięta COMPLEX, FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581059847, Artur Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Artur Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581024398, Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mateusz Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581962719,
  prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „FW System s.c.” z siedzibą w Pomykowie, Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP 6581981622.
  W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w tym m.in. ustalili, że każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania praw wynikających z RODO, wobec czego możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.
 2. W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: pisemnie na adres korespondencyjny: „FW System s.c.” Pomyków 46, 26-200 Końskie; telefonicznie: 512 961 601; przez adres e-mail: k.trela@fwsystem.pl; z osobą do kontaktu: Katarzyna Trela.
 3. Dane osobowe zbierane przy pomocy Strony internetowej przetwarzane są zgodnie z RODO. Administrator dba o prywatność wszystkich osób, których dane przetwarzane są przy pomocy Strony internetowej.
 4. Administrator przetwarza te dane osobowe, które Użytkownik poda za pomocą Formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie internetowej lub poda w trakcie kontaktu z Administratorem np. w korespondencji e-mail, wykorzystując dane kontaktowe podane na Stronie internetowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w Formularzu kontaktowym lub wiadomości e-mail;
  b) marketingowym polegającym na oferowaniu naszych produktów i usług – jeżeli zgłosisz takie żądanie w Formularzu kontaktowym;
  c) przygotowania oferty współpracy;
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  e) analitycznym i statystycznym.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub czynności zmierzające do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na: udzieleniu odpowiedzi na pytanie Użytkownika, prowadzeniu marketingu bezpośredniego, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, możliwości dokonywania analiz i statystyk – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 7. Twoje dane osobowe nikomu nie będą przekazywane.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  a) dla danych przekazywanych przez Formularz kontaktowy do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, lub jeżeli pytanie dotyczy marketingu – do zakończenia prowadzenia działań marketingowych lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu;
  b) dla danych osobowych związanych z przygotowaniem oferty współpracy przez czas niezbędny do przygotowania oferty i przez czas jej obowiązywania.
 9. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, bez podania danych nie będziemy jednak mogli udzielić odpowiedzi na skierowane do nas pytanie lub przedstawić naszej oferty w przypadku Formularza kontaktowego.
 10. Nie przekazujemy, ani nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą też profilowane.
 12. Przysługuje Ci prawo: dostępu do Twoich danych; żądania sprostowania danych; żądania usunięcia danych; żądania ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych.
 13. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.
 14. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  a) na potrzeby marketingu bezpośredniego – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia,
  b) na podstawie innego prawnie uzasadnionego interesu Administratora – wówczas w celu uzasadnienia sprzeciwu powinieneś wskazać nam swoją szczególną sytuację.