1. Piotr Pięta, Artur Mączyński, Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „FW System s.c.” z siedzibą w Pomykowie, Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP 6581981622 jako Współadministratorzy danych osobowych przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane przetwarzane są w ramach działalności Spółki. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, obowiązującą w Spółce Polityką Ochrony Danych Osobowych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo danych.
 2. Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
  1) Klientów będących osobami fizycznymi
  2) Najemców, dzierżawców będących osobami fizycznymi
  3) Dostawców będących osobami fizycznymi
  4) Nadawców i Odbiorców korespondencji e-mail
  5) Osób kontaktujących się przez Formularz kontaktowy
  6) Uzyskanych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą
  Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych uzyskać można po kliknięciu na właściwy odnośnik lub przewinięciu tekstu na stronie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

I. Współadministratorami Twoich danych osobowych, czyli osobami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe są:
Piotr Pięta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Piotr Pięta COMPLEX, FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581059847, Artur Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Artur Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581024398, Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mateusz Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581962719,
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „FW System s.c.” z siedzibą w Pomykowie, Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP 6581981622.
W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w tym m.in. ustalili, że każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania praw wynikających z RODO, wobec czego możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.
W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: pisemnie na adres korespondencyjny: „FW System s.c.” Pomyków 46, 26-200 Końskie; telefonicznie: 512 961 601; przez adres e-mail: k.trela@fwsystem.pl; z osobą do kontaktu: Katarzyna Trela.

II. Cele i podstawy przetwarzania, czyli w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane.

 1. Twoje dane wykorzystywane są w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży/świadczenia usług, którą z nami zawarłeś lub podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przez czas realizacji umowy lub do czasu zawarcia umowy;
  b) wypełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowo- księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych), rozpatrywanie reklamacji, przekazywanie danych organom administracji publicznej lub skarbowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych[1] i przepisów o rachunkowości[2] lub innych przepisów obowiązującego prawa;
  c) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  e) oferowania przez nas produktów i usług (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania w tym celu danych lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
  f) określonym podczas udzielania zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – do czasu cofnięcia zgody.

III. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane będą przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. Licencjonowane Biuro Rachunkowo- Podatkowe „Ekspert” s.c. B. Pacek, A. Szaraniec-Jabłucka z siedzibą w Skarżysku Kamiennej;
 2. Krajowa Administracja Skarbowa.
  Twoje dane mogą być też przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych:
 3. organom państwowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 4. podmiotom: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, hosting, usługi poczty elektronicznej, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji lub dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów; świadczącym usługi bankowe, płatnicze w celu wykonywania rozliczeń finansowych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy, ani nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą też profilowane.

VI. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są konsekwencje ich niepodania.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy.

VII. Twoje prawa, czyli z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych.
Przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do danych – uzyskania od nas potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o przysługujących prawach.
 2. Otrzymywania kopii danych podlegających przetwarzaniu – pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie możemy pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych.
 3. Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 4. Żądania usunięcia danych – w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie lub wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO w szczególności, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 6. Przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które nam dostarczyłeś; oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany; oraz żądania przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W takiej sytuacji należy nam opisać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych. Wówczas to po rozpatrzeniu Twojego wniosku przestaniemy przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Dane te będziemy mogli jednak dalej przetwarzać jeżeli wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 10. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw, jak też sytuacje, w których można z nich skorzystać opisane zostały w art. 15-22 RODO. To, z którego prawa możesz skorzystać będzie uzależnione od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek osobiście lub wysyłając do nas wniosek listownie lub pocztą elektroniczną. Zaznaczamy jednak, że przed realizacją Twoich praw możemy potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających Twoją tożsamość.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NAJEMCÓW, DZIERŻAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

I. Współadministratorami Twoich danych osobowych, czyli osobami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe są:
Piotr Pięta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Piotr Pięta COMPLEX, FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581059847, Artur Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Artur Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581024398, Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mateusz Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581962719,
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „FW System s.c.” z siedzibą w Pomykowie, Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP 6581981622.
W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w tym m.in. ustalili, że każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania praw wynikających z RODO, wobec czego możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.
W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: pisemnie na adres korespondencyjny: „FW System s.c.” Pomyków 46, 26-200 Końskie; telefonicznie: 512 961 601; przez adres e-mail: k.trela@fwsystem.pl; z osobą do kontaktu: Katarzyna Trela.

II. Cele i podstawy przetwarzania, czyli w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane.

 1. Twoje dane wykorzystywane są w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy najmu/dzierżawy, którą z nami zawarłeś lub podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przez czas realizacji umowy lub do czasu zawarcia umowy;
  b) wypełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowo- księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych), rozpatrywanie reklamacji, przekazywanie danych organom administracji publicznej lub skarbowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych[1] i przepisów o rachunkowości[2] lub innych przepisów obowiązującego prawa;
  c) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji czy też na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  e) oferowania przez nas produktów i usług (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania w tym celu danych lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

III. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. Licencjonowane Biuro Rachunkowo- Podatkowe „Ekspert” s.c. B. Pacek, A. Szaraniec-Jabłucka z siedzibą w Skarżysku Kamiennej;
 2. Krajowej Administracji Skarbowej.
  Twoje dane mogą być też przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych:
 3. Organom państwowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 4. Podmiotom: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, hosting, usługi poczty elektronicznej, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji lub dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów; świadczącym usługi bankowe, płatnicze w celu wykonywania rozliczeń finansowych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy, ani nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą też profilowane.

VI. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są konsekwencje ich niepodania.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy.

VII. Twoje prawa, czyli z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych.
Przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do danych – uzyskania od nas potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o przysługujących prawach.
 2. Otrzymywania kopii danych podlegających przetwarzaniu – pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie możemy pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych.
 3. Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 4. Żądania usunięcia danych – w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie lub wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO w szczególności, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 6. Przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które nam dostarczyłeś; oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany; oraz żądania przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W takiej sytuacji należy nam opisać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych. Wówczas to po rozpatrzeniu Twojego wniosku przestaniemy przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Dane te będziemy mogli jednak dalej przetwarzać jeżeli wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw, jak też sytuacje, w których można z nich skorzystać opisane zostały w art. 15-22 RODO. To, z którego prawa możesz skorzystać będzie uzależnione od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek osobiście lub wysyłając do nas wniosek listownie lub pocztą elektroniczną. Zaznaczamy jednak, że przed realizacją Twoich praw możemy potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających Twoją tożsamość.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

I. Współadministratorami Twoich danych osobowych, czyli osobami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe są:
Piotr Pięta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Piotr Pięta COMPLEX, FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581059847, Artur Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Artur Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581024398, Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mateusz Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581962719,
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „FW System s.c.” z siedzibą w Pomykowie, Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP 6581981622.
W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w tym m.in. ustalili, że każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania praw wynikających z RODO, wobec czego możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.
W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: pisemnie na adres korespondencyjny: „FW System s.c.” Pomyków 46, 26-200 Końskie; telefonicznie: 512 961 601; przez adres e-mail: k.trela@fwsystem.pl; z osobą do kontaktu: Katarzyna Trela.

II. Cele i podstawy przetwarzania, czyli w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane.

 1. Twoje dane wykorzystywane są w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży/świadczenia usług, którą z nami zawarłeś lub podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przez czas realizacji umowy lub do czasu zawarcia umowy;
  b) wypełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowo- księgowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych[1] i przepisów o rachunkowości[2] lub innych przepisów obowiązującego prawa;
  c) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji czy też na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

III. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. Licencjonowane Biuro Rachunkowo- Podatkowe „Ekspert” s.c. B. Pacek, A. Szaraniec-Jabłucka z siedzibą w Skarżysku Kamiennej;
 2. Krajowej Administracji Skarbowej.
  Twoje dane mogą być też przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych:
 3. Organom państwowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 4. Podmiotom: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, hosting, usługi poczty elektronicznej, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji; świadczącym usługi bankowe, płatnicze w celu wykonywania rozliczeń finansowych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy, ani nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą też profilowane.

VI. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są konsekwencje ich niepodania.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy.

VII. Twoje prawa, czyli z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych.
Przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do danych – uzyskania od nas potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o przysługujących prawach.
 2. Otrzymywania kopii danych podlegających przetwarzaniu – pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie możemy pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych.
 3. Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 4. Żądania usunięcia danych – w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie lub wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO w szczególności, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 6. Przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które nam dostarczyłeś; oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany; oraz żądania przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W takiej sytuacji należy nam opisać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych. Wówczas to po rozpatrzeniu Twojego wniosku przestaniemy przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Dane te będziemy mogli jednak dalej przetwarzać jeżeli wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw, jak też sytuacje, w których można z nich skorzystać opisane zostały w art. 15-22 RODO. To, z którego prawa możesz skorzystać będzie uzależnione od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek osobiście lub wysyłając do nas wniosek listownie lub pocztą elektroniczną. Zaznaczamy jednak, że przed realizacją Twoich praw możemy potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających Twoją tożsamość.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NADAWCÓW I ODBIORCÓW KORESPONDENCJI E-MAIL

I. Współadministratorami Twoich danych osobowych, czyli osobami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe są:
Piotr Pięta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Piotr Pięta COMPLEX, FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581059847, Artur Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Artur Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581024398, Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mateusz Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581962719,
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „FW System s.c.” z siedzibą w Pomykowie, Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP 6581981622.
W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w tym m.in. ustalili, że każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania praw wynikających z RODO, wobec czego możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.
W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: pisemnie na adres korespondencyjny: „FW System s.c.” Pomyków 46, 26-200 Końskie; telefonicznie: 512 961 601; przez adres e-mail: k.trela@fwsystem.pl; z osobą do kontaktu: Katarzyna Trela.

II. Cele i podstawy przetwarzania, czyli w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane.

 1. Twoje dane wykorzystywane są w celu:
  a) prowadzenia korespondencji przy pomocy poczty elektronicznej;
  b) dokumentowania prowadzonej korespondencji, przedstawianych ofert, prowadzonych negocjacji;
  c) przyjmowania korespondencji w formie elektronicznej, w tym ofert, pism, skarg, reklamacji itp.;
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  e) oferowania przez nas produktów i usług (marketing bezpośredni).
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych uzależniona jest od charakteru i celu prowadzonej korespondencji przy pomocy poczty elektronicznej, może to być: nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, działania zmierzające do zawarcia umowy lub wykonania wiążącej nas umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO, obowiązek prawny wynikający z obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c) RODO, lub Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 3. Czas przez który przechowujemy Twoje dane zasadniczo wynosić będzie rok, chyba że wiadomości zawierają istotne treści dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

III. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane mogą być też przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych:

 1. Organom państwowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 2. Podmiotom: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, hosting, usługi poczty elektronicznej, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji lub dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów; świadczącym usługi bankowe, płatnicze w celu wykonywania rozliczeń finansowych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy, ani nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą też profilowane.

VI. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są konsekwencje ich niepodania.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy.

VII. Twoje prawa, czyli z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych.
Przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do danych – uzyskania od nas potwierdzenia czy przetwarzane są Twoje dane, a jeżeli tak to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o przysługujących prawach.
 2. Otrzymywania kopii danych podlegających przetwarzaniu – pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie możemy pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych.
 3. Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 4. Żądania usunięcia danych – w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie lub wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO w szczególności, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 6. Przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które nam dostarczyłeś; oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany; oraz żądania przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W takiej sytuacji należy nam opisać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych. Wówczas to po rozpatrzeniu Twojego wniosku przestaniemy przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Dane te będziemy mogli jednak dalej przetwarzać jeżeli wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 10. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw, jak też sytuacje, w których można z nich skorzystać opisane zostały w art. 15-22 RODO. To, z którego prawa możesz skorzystać będzie uzależnione od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek osobiście lub wysyłając do nas wniosek listownie lub pocztą elektroniczną. Zaznaczamy jednak, że przed realizacją Twoich praw możemy potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających Twoją tożsamość.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

I. Współadministratorami Twoich danych osobowych, czyli osobami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe są:
Piotr Pięta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Piotr Pięta COMPLEX, FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581059847, Artur Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Artur Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581024398, Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mateusz Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581962719,
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „FW System s.c.” z siedzibą w Pomykowie, Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP 6581981622.
W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w tym m.in. ustalili, że każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania praw wynikających z RODO, wobec czego możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.
W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: pisemnie na adres korespondencyjny: „FW System s.c.” Pomyków 46, 26-200 Końskie; telefonicznie: 512 961 601; przez adres e-mail: k.trela@fwsystem.pl; z osobą do kontaktu: Katarzyna Trela.

II. Cele i podstawy przetwarzania, czyli w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w Formularzu kontaktowym;
  b) marketingowym polegającym na oferowaniu naszych produktów i usług – jeżeli zgłosisz takie żądanie w Formularzu kontaktowym;
  c) przygotowania oferty współpracy;
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 2. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub czynności zmierzające do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na: udzieleniu odpowiedzi na pytanie Użytkownika, prowadzeniu marketingu bezpośredniego, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  a) dla danych przekazywanych przez Formularz kontaktowy do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, lub jeżeli pytanie dotyczy marketingu – do zakończenia prowadzenia działań marketingowych lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu;
  b) dla danych osobowych związanych z przygotowaniem oferty współpracy przez czas niezbędny do przygotowania oferty i na czas jej obowiązywania.

III. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcom usług telekomunikacyjnych, podmiotom świadczącym usługi hostingu (przechowywania).

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy, ani nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą też profilowane.

VI. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są konsekwencje ich niepodania.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, bez podania danych nie będziemy jednak mogli udzielić odpowiedzi na skierowane do nas pytanie lub przedstawić naszej oferty w przypadku Formularza kontaktowego.

VII. Twoje prawa, czyli z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych.
Przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do danych – uzyskania od nas potwierdzenia czy przetwarzane są Twoje dane, a jeżeli tak to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o przysługujących prawach.
 2. Otrzymywania kopii danych podlegających przetwarzaniu – pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie możemy pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych.
 3. Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 4. Żądania usunięcia danych – w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie lub wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO w szczególności, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 6. Przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które nam dostarczyłeś; oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany; oraz żądania przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W takiej sytuacji należy nam opisać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych. Wówczas to po rozpatrzeniu Twojego wniosku przestaniemy przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Dane te będziemy mogli jednak dalej przetwarzać jeżeli wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw, jak też sytuacje, w których można z nich skorzystać opisane zostały w art. 15-22 RODO. To, z którego prawa możesz skorzystać będzie uzależnione od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek osobiście lub wysyłając do nas wniosek listownie lub pocztą elektroniczną. Zaznaczamy jednak, że przed realizacją Twoich praw możemy potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających Twoją tożsamość.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
UZYSKANYCH W SPOSÓB POŚREDNI

Poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO. Dane osobowe, których dotyczy niniejsza informacja nie zostały uzyskane od Ciebie bezpośrednio. Znajdują się tu informacje m.in. o tym, kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, celach i podstawach przetwarzania Twoich danych, a także przysługujących prawach.

I. Współadministratorami Twoich danych osobowych, czyli osobami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe są:
Piotr Pięta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Piotr Pięta COMPLEX, FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581059847, Artur Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Artur Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581024398, Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mateusz Mączyński FW SYSTEM Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP: 6581962719,
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „FW System s.c.” z siedzibą w Pomykowie, Pomyków 46, 26-200 Końskie, NIP 6581981622.
W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w tym m.in. ustalili, że każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania praw wynikających z RODO, wobec czego możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.
W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: pisemnie na adres korespondencyjny: „FW System s.c.” Pomyków 46, 26-200 Końskie; telefonicznie: 512 961 601; przez adres e-mail: k.trela@fwsystem.pl; z osobą do kontaktu: Katarzyna Trela.

II. Cele i podstawy przetwarzania, czyli w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane.

 1. Twoje dane wykorzystywane są w celu:
  a) przedstawienia naszej oferty handlowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały;
  b) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – do czasu zawarcia umowy;
  c) zawarcia i wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przez czas niezbędny dla realizacji umowy;
  d) wypełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych, np. obowiązków podatkowo – księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych), rozpatrywanie reklamacji, przekazywanie danych organom administracji publicznej lub skarbowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych[1] i przepisów o rachunkowości[2] lub innych przepisów obowiązującego prawa;
  e) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji czy też na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  f) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.

IV. Źródło pochodzenia danych, czyli skąd uzyskaliśmy Twoje dane.
Twoje dane uzyskaliśmy z formularza kontaktowego na stronie www.fwsystem.pl

V. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmiotom: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, hosting, usługi poczty elektronicznej, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji lub dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów; świadczącym usługi bankowe, płatnicze w celu wykonywania rozliczeń finansowych.
 2. Organom państwowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 3. Innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków;
  W przypadku, gdy wystawimy Ci fakturę VAT lub inne dokumenty księgowo-rachunkowe Twoje dane uwidocznione na tych dokumentach będą przekazywane do Licencjonowane Biuro Rachunkowo- Podatkowe „Ekspert” s.c. B. Pacek, A. Szaraniec-Jabłucka z siedzibą w Skarżysku Kamiennej.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy, ani nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą też profilowane.

VIII. Twoje prawa, czyli z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych.
Przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do danych – uzyskania od nas potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o przysługujących prawach.
 2. Otrzymywania kopii danych podlegających przetwarzaniu – pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie możemy pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych.
 3. Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 4. Żądania usunięcia danych – w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie lub wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO w szczególności, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 6. Przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które nam dostarczyłeś; oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany; oraz żądania przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W takiej sytuacji należy nam opisać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych. Wówczas to po rozpatrzeniu Twojego wniosku przestaniemy przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Dane te będziemy mogli jednak dalej przetwarzać jeżeli wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw, jak też sytuacje, w których można z nich skorzystać opisane zostały w art. 15-22 RODO. To, z którego prawa możesz skorzystać będzie uzależnione od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek osobiście lub wysyłając do nas wniosek listownie lub pocztą elektroniczną. Zaznaczamy jednak, że przed realizacją Twoich praw możemy potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających Twoją tożsamość.

[1] art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa- przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin  płatności podatku do upływu terminu zobowiązania podatkowego.

[2] Art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – przez okres 5 lat liczonych od początku roku  następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.