Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) Piotr Pięta,  Artur Mączyński,  Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „FW System Sp. z o.o.” z siedzibą w Pomykowie,  Pomyków 46, 26-200 Końskie,  NIP 6581981622, e-mail: biuro@fwsystem.pl, zwani dalej Usługodawcą, wprowadzają Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną nieodpłatnie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin zawiera:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  1. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  1. tryb postępowania reklamacyjnego;
  1. regulację ochrony danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
 4. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na Stronie pod adresem www.fwsystem.pl;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 7. Strona – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.fwsystem.pl;
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 10. Usługodawca – Piotr Pięta, Artur Mączyński, Mateusz Mączyński prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  „FW System Sp. z o.o.” z siedzibą w Pomykowie,  Pomyków 46, 26-200 Końskie,  NIP 6581981622, e-mail: biuro@fwsystem.pl
 11. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 13. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na Stronie w sposób umożliwiający nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

II. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca za pomocą Strony świadczy Usługę „Formularza kontaktowego”, polegającą na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi kontaktu z Usługodawcą przez Formularz kontaktowy w celu otrzymania informacji od Usługodawcy np. o aktualnej ofercie, dostępności towarów, przedmiocie działalności i innych informacji o jakie zwróci się Użytkownik.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego ma charakter nieodpłatny.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usług jest posiadanie:
  a. urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  b. konta poczty elektronicznej (e-mail);
  c. przeglądarki internetowej: Microsoft Edge w wersji 44 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 66 lub nowszej, Chrome w wersji 75 lub nowszej;
  d. włączona obsługa języka skryptowego zgodnie z Java Script;
  f. minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 320 x 480 pikseli.
 2. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia warunków określonych w ust. 1.
 3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług, oraz przestrzegać niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Strony i Usług w sposób niezgodny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość okresowego wstrzymania świadczenia Usługi za pośrednictwem Strony bez wskazywania przyczyny, w tym w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub wprowadzenia zmian do Strony.
 7. Zamieszczone na Stronie treści, w szczególności grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, filmy i inne treści stanowią wyłączny przedmiot praw przysługujących Usługodawcy, chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Strony treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym oraz podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem.
 9. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług należą: uzyskanie przez nieupoważnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na urządzeniach i ingerencja w dane, co może spowodować utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z Usług z wykorzystaniem Strony.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego zawierana jest na czas określony – ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika przesłane przy wykorzystaniu Formularza kontaktowego.
 2. Formularz kontaktowy znajduje się na Stronie w górnej części, w zakładce KONTAKT.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwilą użycia przez Użytkownika przycisku WYŚLIJ.
 4. Użytkownik, który chce zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego powinien uzupełnić wszystkie pola Formularza kontaktowego:
  a. wskazać imię i nazwisko, firmę, e-mail lub telefon, treść wiadomości;
  b. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”;
  c. zaznaczyć przycisk wyboru o treści: „Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych moich osobowych zamieszczoną obok Formularza kontaktowego lub z Polityką prywatności”.
 5. Wykonanie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 4 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na świadczenie przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługi Formularza kontaktowego.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rezygnacji z Usługi Formularza kontaktowego w każdej chwili, w tym przed uzyskaniem odpowiedzi na przesłane pytanie. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Formularza kontaktowego wysyłając e-mailem oświadczenie o rezygnacji z usługi Formularz kontaktowy.
 7. W przypadku rezygnacji z Usługi Formularza kontaktowego Usługodawca usuwa dane osobowe Użytkownika, jakie zostały przekazane przez Użytkownika przez Formularz kontaktowy.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem Usługi Formularza kontaktowego przez Usługodawcę na adres jego siedziby: Pomyków 46, 26- 200 Końskie lub na adres e-mail: biuro@fwsystem.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko/nazwę Użytkownika, sposób w jaki Użytkownik chce otrzymać odpowiedź: forma pisemna zwykła/ forma elektroniczna, dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, opis problemu.
 3. Usługodawca może żądać od Użytkownika dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji wówczas rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych informacji.

VI. Ochrona danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi.

 1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, korzystających z Usługi Formularza kontaktowego.
 2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, korzystających z Usługi Formularza kontaktowego zawarte są w Polityce prywatności oraz w formie informacji dostępnej obok Formularza kontaktowego po jego prawej stronie (informacja jest dostępna w oknie po kliknięciu przycisku „wyślij”) w sposób umożliwiający zapoznanie się z informacją przed wybraniem przycisku WYŚLIJ.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędów w transmisji danych wynikających z awarii systemów teleinformatycznych, systemów zasilania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego aktualna wersja będzie zamieszczona na Stronie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO.
 6. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2018 r.